کنترل کیفی و کالیبراسیون الکترو شوک قلبی(فیلم)

الکتروشوک قلبی

دستگاهی الکتریکی که با شوک‌های الکتریکی خفیف، تارلرزۀ بطنی یا دهلیزی را بیاثر می‌کند دفیبریلاتور یا تارلرزه‌بَرنام دارد.

 

 

فیلم آموزشی کنترل کیفی الکترو شوک قلبی

1.قسمت اول