کارگاه آشنایی با مراکز بهداشتی درمانی(کتب مهندسی پزشکی)

 

در این پست سایت دانشجویان مهندسی پزشکی جزوه کاگاه های آموزشی را قرار می دهیم  کارگاه آشنایی با مراکز بهداشتی درمانی منظور از ‌آشنایی صفر تا 100 یک مرکز درمانی است از سایت خود ساختمان تا سیم کشی و سیستم های برق پشتیبان و تمام جزیات یک مجتمع بهداشتی درمانی است در این در نوع کلید ها و پریز های برق نیز مورد بررسی قرار می گیرند چون ساخت یک مرکز بهداشتی درمانی با ساخت یک مرکز عادی تجاری یا خانگی متفوت است و باید استاندارد های خاصی در ان رعایت شوند

 

پاورپوینت آموزشی در آشنایی با مراکز بهداشتی درمانی