چرا پزشکان توآب فواید بسیاری داردصیه می کنند بعد از بیدار شدن آب بنوشیم؟

آب فواید بسیاری دارد و برای پیشگری از بیماری ها هم مفید است ولی چرا پزشکان توصیه می کنند بعد از بیداری آب بنوشیم۷