چارت بینایی سنجی کنترل از راه دور | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» تجهیزات چشم پزشکی » چارت بینایی سنجی کنترل از راه دور

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ - ۴:۳۶

چارت بینایی سنجی کنترل از راه دور

به منظور معاینه و بررسی کامل ساختمان چشم، تـشـخـیـــص بـیـمـــاری هـــای چـشـــم و گــرفـتــن انــواع تست‌های ویژه مانند تست میدان بینایی، توپوگرافی قرنیه، تست دید عمق و تست دیدرنگ و… چارت بینایی سنجی کاربرد ویژه ای دارد.

مفاهیم پایه
بینایی سنجی یا optometry ‌از دو کلمه opto به معنی دید و بینایی و metry به معنی سنجش و اندازه گیری است.

فیزیولوژی
به منظور معاینه و بررسی کامل ساختمان چشم، تـشـخـیـــص بـیـمـــاری هـــای چـشـــم و گــرفـتــن انــواع تست‌های ویژه مانند تست میدان بینایی، توپوگرافی قرنیه، تست دید عمق و تست دیدرنگ و… چارت بینایی سنجی کاربرد ویژه ای دارد.

چگونه کار می کند؟
ایـــن چـــارت بــا بـهــره گـیــری از LED ‌و مــدارات الکترونیک بر پایه میکروکنترلر امکاناتی شامل کنترل از راه دور (رادیویی) ، روشن شدن تک تک حروف، تسـت سبز و قرمز و نمایشگر دیجیتال را علاوه بر زیبـایـی و مصـرف کم و عمر بالا دارا است. پس از نصب تابلو در محل مناسب و اتصال اداپتور به پریز دیگـر نیاز به قطع آن نیست. زیرا در داخل دستگاه سیستم  Standby  ‌وجود داشته که کنترل توان مصرفی را به عهده دارد و در هنگام عدم استفاده ، سلول های نوری خاموش می شود.

در چه مواردی به کار می رود؟
‌از این چارت می توان برای بررسی میزان بینایی هر شخص استفاده کرد. چارت بینایی سنجی   یکی از متداول ترین ابزارهای اندازه گیری دید است. برای استفاده بهتر لازم است  از تابلو استانداردی که دارای امکانات مناسب و ظاهر زیبا است استفاده کرد.

ریموت کنترل
ریـمـوت دارای چـهـار کـلـیـد اسـت و بـه صـورت رادیوئی )RF( عمل می کند. ساختار چارت و نحوه چینش سلول ها به صورت ماتریسی است و توسط چهار کلید جهتی به صورت زیر قابل کنترل است. کلید A حرکت به سمت بالا، کلید B حرکت به سمت پـاییـن، کلیـد C حـرکـت بـه سمـت راسـت و کلید D حرکت به سمت چپ است.

 ‌کلیدهای کنترلی
کلیـدهـای ریمـوت کنتـرل دارای کـاربـرد دوگانه است بدین معنی که با استفاده از این کلیدها به صورت تکـی مـی تـوان سلـول هـای روشـن را تغییـر داد و با اسـتـفــاده بـه صـورت تـرکیبـی مـی تـوان تنظیمـات را    اعـمـال کـرد.  لـیـست کلیدهای ترکیبی به شرح زیر است:
A+B: بــازدن ایــن کـلـیــد سلـول هـای مـربـوط بـه  Red/Greenروشن می شود.
A+C: بـا هـر بـار زدن ایـن کـلـیـدهـا، مـد کاری به صورت روشن شدن سطری یا تک تک تغییر می کند.
A+D: بــا زدن ایــن کـلـیــدهــا صــدا قـطـع و وصـل  می‌شود .
B+C: با زدن این کلیدها، مد کاری در هنگام عدم استفاده از چارت به صورت زیر تغییر می کند.
۱C: پـــس از یـــک دقـیـقـــه بــی کــاری خــامــوش می‌شود.
۲C: پس از دو دقیقه بی کاری خاموش می شود.
۵C: پــس از پـنــج دقـیـقــه بــی کــاری خــامــوش می‌شود.
C : دائم روشن
CA: پـس از یـک دقیقـه بـی کـاری بـه صـورت اتومات حرکت می کند .
B+D: رزرو
C+D: تنظیم شدت نور
با زدن کلیدهایHI، NO و LO شدت نور چارت  به صورت پر نور، متوسط و کم نور تغییر می کند.

رفع نقص
در هـنـگـام کـار بـا چارت بینایی سنجی کنترل از راه‌دور، ممکن است  اشکالاتی ایجاد شود که برخی از آن‌ها در جدول۱ بیان شده است.

 ‌نکات ایمنی
h ایـن دسـتـگـاه نـبـایـد در مـعـرض نـور مـسـتـقـیـم خورشید یا رطوبت شدید قرار گیرد.
i به علت وجود خطر شوک الکتریکی و مدارات حساس الکترونیکی از بازکردن قاب پشت دستگاه جدا‌ خودداری شود.
jدر صورت مرطوب شدن ریموت فورا باطری آن را خارج کنید و آن را خشک کنید.دسته بندی : تجهیزات چشم پزشکی
ارسال دیدگاه

تبلیغات