ویزیت از راه دور

جدیدترین کمک فناوری برای توسعه سلامت و پزشکی و در دسترس قرار دادن پزشکان در تمام نقاط جهان