5.این قاشق ها مخصوص معلولین و بیماران پادکینسونی ساخته شده است، اختراعى بسیار کارآمد براى این عزیزان

 

 1.نمایشگاه تجهیزات پزشکی

2.اپ تجهیزات چشم پزشکی تولیدی تیم اندروید سایت

 

3. اپ ساخته شده برای سایت ایلقار نیوز توسط تیم bme91

4.اپ کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی