مقایسه نتایج اندازه گیری فشارخون با استفاده از دستگاه اکسیمتری نبض و روش سمع | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» آشنایی با تجهیزات پزشکی » مقایسه نتایج اندازه گیری فشارخون با استفاده از دستگاه اکسیمتری نبض و روش سمع

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ - ۶:۴۱

مقایسه نتایج اندازه گیری فشارخون با استفاده از دستگاه اکسیمتری نبض و روش سمع

مقدمه و هدف: جهت اندازگیری فشار خون تاکنون روشهای غیر تهاجمی مختلفی ابداع و به کار گرفته شده اند .

عنوان مقاله:مقایسه نتایج اندازه گیری فشارخون با استفاده از دستگاه اکسیمتری نبض و روش سمع
چکیده مقاله:
مقدمه و هدف: جهت اندازگیری فشار خون تاکنون روشهای غیر تهاجمی مختلفی ابداع و به کار گرفته شده اند .

اخیراً روش غیر تهاجمی دیگری برای اندازه گیری فشار خون با استفاده از اکسیمتری نبض، گزارش شده است. این پژوهش به مقایسه نتایج اندازه گیری فشار خون با استفاده از روش رایج سمع و روش جدید اکسیمتری نبض در حالتهای مختلف بدن پرداخته است.

مواد و روش کار: این پژوهش یک تحقیق تحلیلی ـ کاربردی بوده است  که در آن  فشارخون سیستولیک ۳۱ نفر از دانشجویان داوطلب  آموزشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال ۱۳۸۲  با دو روش اکسیمتری نبض و روش سمع اندازه گیری گردید. هر نمونه سه بار و هر بار به مدت ۱۰ دقیقه در حالت خوابیده به پشت، خوابیده به شکم و لیتاتومی قرار گرفته و فشارخون آنان جمعاً ۶ بار اندازه گیری و ثبت گردیده است. برای تجزیه و تحلیـل داده ها از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمونهای تی دانشجویی و همبستگی استفاده شد .

یافته ها: نتایج نشان دهنده همبستگی معنی دار بین روش رایج سمع با روش اکسیمتری در هر سه حالت خوابیده به پشت (۷۲/۰ = r )، خوابیده به شکم (۸۸/۰ = r  ) و لیتاتومی (۷۸/۰ = r ) بوده است.

نتیجه گیری : اکسیمتری نبض می تواند برای بیماران بدون مشکلات همودینامیک، روش غیرتهاجمی  مناسبی جهت اندازه گیری فشارخون سیستولیک باشد که البته برای افزایش اعتبار این روش بهتر است سرعت پر و خالی کردن کاف پایین باشد.دسته بندی : آشنایی با تجهیزات پزشکی , تازه های مهندسی پزشکی , تجهیزات پزشکی
ارسال دیدگاه

تبلیغات