مضرات کشیدن سیگار
ممو ضرر و زیان های ان بر کودکان اگر برای سلامتی کودک خود ارزش قائل هستین از کشیدن سیگار در کنار فرزندان خود ممانعت کنید.