شرایط همکاری

 

همکاری با تیم bme91 در سه حالت امکان پذیر است

 

1.در خواست حمایت مالی و تجهیزاتی در این حالت تیم bme91 بعد از بررسی و امکان سنجی پروژه مورد نظر اقدام به تامین مالی می کند

2.درخواست همکار برای انجام بخشی از پروژه (فنی ) در چنین شرایطی تیم به بیش از 90 درصد از درخواست ها پاسخ مثبت داده و تنکسین های خود را در اختیار محققین و مهندسین قرار می دهد

3.در خواست همکاری در زمینه فناوری اطلاعات مهندسی پزشکی(سایت،اپ ،سیستم های آموزشی)