دستگاه بیوفیدبک GSR | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» بیوسنسورها » دستگاه بیوفیدبک GSR

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ - ۱۹:۲۳

دستگاه بیوفیدبک GSR

بــه مـنـظــور ‌کـنـتــرل فـشــار روانــی، ریلکسیشـن، هیپنوتیزم و …گرچه ذهن و توانایی ذهن قادر به رفع کامل علائم بیماری‌ها نیست ولی استفاده از قدرت ذهـن تـا حـد زیـادی می‌تواند این علائم را کاهش دهد. بیوفیدبک روشی است که در آن بیمار خود به درمان بیماری اقدام می‌کند.

دستگاه بیوفیدبک GSR

GSRمـخـفـــف Galvanic Skin Response اســت وبــرای سـنـجــش تـغـییـرات مقـاومـت واکنـش‌هـای گالوانیک پوست (تغییرات سیستم سمپاتیک) به‌کار می‌رود.

فیزیولوژی
بــه مـنـظــور ‌کـنـتــرل فـشــار روانــی، ریلکسیشـن، هیپنوتیزم و …گرچه ذهن و توانایی ذهن قادر به رفع کامل علائم بیماری‌ها نیست ولی استفاده از قدرت ذهـن تـا حـد زیـادی می‌تواند این علائم را کاهش دهد. بیوفیدبک روشی است که در آن بیمار خود به درمان بیماری اقدام می‌کند.

چگونه کار می کند؟
ابتدا الکترودها به انگشتان دست متصل می‌شود. در ایـن حـالـت عـددی کـه نمـایـانگـر مقدار هدایت الکتـریکـی پـوسـت فرد است بر روی LCDدستگاه نشان داده می‌شود. این عدد به تنهایی معرف هیچ حالت خاص یا وضعیت فیزیولوژیک فرد نیست بنابراین نباید نسبت به تفسیر این عدد اقدام کرد. تنها عــامــل، نـحــوه تـغییـرات نسبـی ایـن عـدد اسـت کـه می‌تواند مسیر درست را در درمان به فرد نشان دهد.
LCDدسـتـگـاه عـددی کـه مـعـرف میزان هدایت الکتریکی پوست فرد است را نمایش می دهد. در بیوفیدبک GSRهدف کاهش دادن این عدد است که میزان این کاهش با توجه به میزان توانایی افراد و نوع بیماری آن‌ها یا کاربرد مورد نظر متفاوت است. با تــوجـه بـه اینکـه در هنگـام بیـوفیـدبـک GSRهـدف آرام‌سـازی اسـت و مـمکن است افراد بخواهند با چـشـمـان بـسـتـه اقـدام بـه انجام بیوفیدبک کنند لذا دسـتـگـاه بـگـونـه‌ای طراحی شده است که با تولید صدای بوق سوژه ها را از رسیدن به هدف مورد نظر آگاه نماید. برای این منظور ابتدا دکمه قرمز رنگ (STOP) را فشار دهید.

در چه مواردی به کار می رود؟
دســتــگــــاه بــیــــوفــیـــدبـــک بـــرای کـــاربـــری‌هـــای بـیـمـارسـتـانـی ، تـحـقـیـقاتی و شخصی ساخته شده است. این دستگاه علاوه بر دارا بودن قابلیت‌های بـیـوفـیدبک ( GSR (Galvanic Skin Response برای کاربران خانگی می‌تواند داده‌های ثبت شده را نیز به صـورت هـمزمان به کامپیوتر ارسال کرده تا مورد استفاده کارهای تحقیقاتی و کلینیکی قرار گیرد.

قسمت های مختلف دستگاه
۱-کلید روشن و خاموش دستگاه: الف)حالت I ‌برای قرار گرفتن در مود بیوفیدبک ب)حالت O ‌بــرای خـامـوش کـردن دستگـاه ج)حـالـت IIبـرای قـرار‌گـرفـتـن روی حـالـت شـارژ، ۲-چـراغ نـشانگر اتـصـال تـغـذیـه خـارجـی دسـتـگاه، ۳-محل سوکت اتـصــال کـابـل الـکـتـرودهـا، ۴-نـمـایـشـگـر، ۵-مـحـل ســوکــت اتـصــال کــابــل تـغــذیــه دسـتـگــاه، ۶-محـل قـــرارگــیــری کــابــل پــورت COMبــرای اتـصــال بــه کامپیوتر، ۷-کلید Resetدستگاه، ۸-کلید Setکردن دستگاه برای شروع بیوفیدبک، ۹-کلید تنظیم امتیاز، ۱۰-کلید شروع

نکات مهم به منظور استفاده از GSR
-پس از خریداری دستگاه ابتدا آن را به مدت ۸ ساعت بر روی حالت شارژ قرار دهید تا شارژ اولیه باطری های دستگاه کامل شده و طول عمر آن ها افزایش یابد.
-از ضربه زدن به دستگاه خود داری کنید.
-برای انجام بیوفیدبک درجلسه‌های بعدی بعد از اتمام هر جلسه دستگاه را به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه بر روی حالت شارژ قرار داده تا باطری‌های آن برای مصارف بعدی شارژ شود.
-جهـت استفـاده بهینـه از دستگـاه با روانپزشک مشورت کنید.

گالری تصاویردسته بندی : بیوسنسورها , تازه های مهندسی پزشکی , تجهیزات پزشکی
ارسال دیدگاه

تبلیغات