دختر بچه ای 8 ستاله که برای اولین بار از دست مصنوعی استفاده می کند

این دختر بچه بعد از این که دست خود را در جادثه ای از دست داده بود با یک دست مصنوعی توانست برخی اشیا را جابه جا کند