جزوه حفاظت بیمارستانی(مهندسی پزشکی)

از جمله دروس مهم مهندسی پزشکی حفاظت بیمارستانی است در این درس اصول الکتریکی حفاظت یک بیمارستان مورد بررسی قرار می گیرد اصلا در این درس باید دیزل ژنراتور ها و سیستم های برق پشتیبان گرفته تا کلید و پریز ها مورد بررسی قرار گیرد

 

 

جزوه حفاظت بیمارستانی

کتاب حفاظت بیمارستانی