جدیدترین اندام های مصنوعی

با این اندام مصنوعی می توان جان هزاران بیمار را نجات داد و. دیگر نیازی به پیوند اندام نیست