توالی پالس در ام آر آی (Pulse sequence ) | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» ام آر آی » توالی پالس در ام آر آی (Pulse sequence )

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ - ۱:۰۷

توالی پالس در ام آر آی (Pulse sequence )

توالی پالس : شامل مجموعه ای از پالس های RF می باشد که در هنگام اسکن MRI اعمال میگردد و پارامترهای زمان TE و TR در آن بکار رفته است. این توالی به یک نمودار زمانی یا یک نمودار توالی پالسی وابسته می باشد. میدانیم که دو دلیل برای ناهمفاز شدن وجود دارد:۱- غیریکنواختی میدان […]

توالی پالس : شامل مجموعه ای از پالس های RF می باشد که در هنگام اسکن MRI اعمال میگردد و پارامترهای زمان TE و TR در آن بکار رفته است. این توالی به یک نمودار زمانی یا یک نمودار توالی پالسی وابسته می باشد.
میدانیم که دو دلیل برای ناهمفاز شدن وجود دارد:۱- غیریکنواختی میدان مغناطیسی خارجی۲- تاثیر متقابل اسپین- اسپین

توالی پالسی اسپین اکو با یک پالس RF 180، غیر یکنواختی میدان مغناطیسی خارجی را از طریق همفاز کردن و متمرکز کردن اسپینها حذف می کند. اگر چه با استفاده از توالی پالس اکو می توان ناهمفازی ناشی از غیر یکنواختی های ثابت میدان مغناطیسی خارجی را حذف نمود ولی برهمکنش های اسپین-اسپین را نمی توان حذف کرد زیرا ثابت نیستند و بطور تصادفی نوسان می کنند.

 

 

zextgtyq 251x300 - توالی پالس در ام آر آی (Pulse sequence )

دیاگرام پالس اسپین-اکو:

بردار مغناطش طولی بر اثر پالس ۹۰به صفحه x-y منحرف می شود. سه بردار مغناطش متفاوت در حال چرخش در صفحه عرضی را در نظر بگیرید. هر یک از این سه بردار در محیط مغناطیسی اندکی متفاوت از همدیگر قرار گرفته اند. در ابتدا هر سه با هم همفازند و با فرکانس زاویه ای اولیه می چرخند. در شکل می بینید یک گروه از اسپینها را می بینیم که در معرض میدان مغناطیسی اولیه قرار دارند و این باعث می شود تا با فرکانس لارمور بچرخند. گروه اسپینهای مجاور در معرض میدان مغناطیسی اندکی بزرگتر قرار دارند و با فرکانس اندکی بزرگتر می چرخند. گروه بعدی در معرض میدان مغناطیسی اندکی کوچکتر هستند و فرکانس چرخش آنها کوچکتر است. بعد از پالس ۹۰ اسپینها شروع به ناهمفاز شدن نسبت به یکدیگر می کنند. سرانجام بردار سریع و بردار کند، ۱۸۰ تغییر فاز داده و یکدیگر را حذف می کنند.

ولی متوان در یک زمان مشخص Ƭ بعد از پالس ۹۰ وقتی اسپینها ناهمفاز شدند، یک پالس ۱۸۰ اعمال می شود. حال همه اسپینها ۱۸۰در صفحه x-y منحرف شده و به چرخش خود ادامه می دهند؛ اما در جهت مخالف. ما یک پالس RF180 اعمال می کنیم. سپس یک زمان طولانی TR صبر می کنیم می بینیم که  FID بر اثر T۲* خیلی سریع ناهمفاز می شود. T۲*  با عیر یکنواختی میدان مغناطیسی خارجی و برهمکنش اسپین-اسپین ارتباط دارد. بعد از زمان Ƭ پالس متمرکز کننده ۱۸۰ را اعمال می کنیم. بعد از زمان مساویƬƬآنها دوباره کاملا” همفاز شده و سیگنال به بیشترین مقدار می رسد. پس هدف از پالس ۱۸۰ حذف تاثیرات ناهمفازی  ناشی از غیر یکنواختی میدان مغناطیسی خارجی است. این کار با دوباره همفاز شدن اسپینها در زمان اکو TE انجام می شود.

۱- زمان Ƭ زمان بین پالس ۹۰ و پالس ۱۸۰ است.

۲- زمان Ƭ همچنین زمان بین پالس RF 180 و نقطه ای است که دوباره همفاز شدن اسپینها به حداکثر می رسد یعنی اکو.

۳- Ƭ۲ را زمان تاخیر اکو یا TE می نامیم. TE مدت زمان بعد از پالس ۹۰ است که دوباره بیشترین سیگنال را داریم.

۴- پالس ۱۸۰  را پالس دوباره متمرکز کننده یا دوباره همفاز کننده  refocusingمی نامیم.

 

البته می توان یک پالس ۱۸۰ دیگر را به این توالی اضافه کنیم. و در این زمان به جای یک پالس ۱۸۰ ، پالس ۱۸۰ بعد از پالس ۹۰ خواهیم داشت.

 

کنتراست بافت در اسپین اکو به طور عمده وابسته به TR  و TE است. سه نوع کنتراست بافت وجود دارد:

T۱W،T۲W و PDW.دسته بندی : ام آر آی , تصویر برداری پزشکی
ارسال دیدگاه

سازمان غذا و داروسازمان غذا و داروتبلیغات