تجهیزات چشم پزشکی (بخش هشتم) | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» تجهیزات چشم پزشکی » تجهیزات چشم پزشکی (بخش هشتم)

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ - ۴:۳۰

تجهیزات چشم پزشکی (بخش هشتم)

کراتومتر ‌کـراتـومـتـر وسـیـلـه ای است که متخصصان حـفـاظـت از چـشـم بـرای انـدازه گـیـری انـحنا و بازتاب سطح قدامی قرنیه از آن استفاده می کنند. کراتومتر‌، که گاهی افتالمومتر نیز نـامـیـده مـی‌شـود، در ابـتـدا بـرای تـشـخـیـص آسـتـیـگـمـاتـیـسـم و تـعـیین درجه و درمان آسـتـیـگـمـاتیسم استفاده می‌شد.آستیگماتیسم وضعیتی برای چشم است که قرنیه یا عدسی بد شکل شده […]

kljoaisdhnosdfu3y9 1 copy - تجهیزات چشم پزشکی (بخش هشتم)

kljoaisdhnou3y9 1 copy - تجهیزات چشم پزشکی (بخش هشتم)

kljoaisdhnou3y9 2 copy - تجهیزات چشم پزشکی (بخش هشتم) kljoaisdhnou3y9 3 copy - تجهیزات چشم پزشکی (بخش هشتم) kljoaisdhnou3y9 4 copy - تجهیزات چشم پزشکی (بخش هشتم)

کراتومتر
‌کـراتـومـتـر وسـیـلـه ای است که متخصصان حـفـاظـت از چـشـم بـرای انـدازه گـیـری انـحنا و بازتاب سطح قدامی قرنیه از آن استفاده می کنند. کراتومتر‌، که گاهی افتالمومتر نیز نـامـیـده مـی‌شـود، در ابـتـدا بـرای تـشـخـیـص آسـتـیـگـمـاتـیـسـم و تـعـیین درجه و درمان آسـتـیـگـمـاتیسم استفاده می‌شد.آستیگماتیسم وضعیتی برای چشم است که قرنیه یا عدسی بد شکل شده و سبب مشکلات بینایی می شود.
نخستین کراتومتر در اواخر قرن ۱۹ در یک تلاش مشترک با چشم پزشک فرانسوی (Louis mile Javal ) که بنیان گذار و رئیس آزمایشگاه چشم پزشکی در دانشگاه سوربن پاریس بود ، وشریک و شاگرد سابقش ، Hjalmar Schiotz اختراع شد.
کــراتــومـتــرهـای امـروزی از سـنـسـورهـای نـوری و تـکـنـولـوژی کـامـپـیـوتـری بـرای انـدازه‌گیـری تطبیـق و کنتراست قرنیه در برابر مقدارهای از قبل تعیین شده استفاده می‌کنند. مقدارهای تعیین شده توسط کراتومتر، مقدارهای “کراتومتریک” نامیده می شوند و متخصصان حفاظت از چشم را قادر می سازند که وجود و درجه آستیگماتیسم را تعیین کنند. دو نوع آستیگماتیسم وجود دارد: رایج ترین آن بد شکلی قرنیه است اما گاهی عدسی   که در پشت قرنیه است  نیزمی تواند بد شکل شود. یک قرنیه طبیعی کروی است  ولی در نمونه های آستیگماتیسم، قرنیه دوک مانند است.کراتومتر در درجات (زوایای) متفاوت قرنیه را اندازه گیری کرده و به تعیین یک نسخه اصلاح کننده مناسب، درجه اصلاح و اینکه عدسی های مقعر و محدب نیازمند بازگرداندن دید به یک سطح قابل قبول هستند، کمک می کند.
همچنین یک کراتومتر بارها در پروسه های خاص عمل جراحی، برای کمک به جراح چشم استفاده می شود. استفاده کننده کراتومتر یک چراغ  LED به عنوان نقطه کانونی برای مریض و انکسار زوایا (منتها درجات) مناسب ،آماده می کند  که جراح را قادر می سازد در طی آب مروارید و دیگر جراحی های اصلاحی چشم ، برش های دقیقی ایجاد کند. همانگونه که کراتومتر با تکنولوژی تکامل می یابد سایر ابزارها و جریاناتی که جهت حفاظت از چشم انجام می شود نیز توسعه می یابد. امروزه نه تنها بـرای متخصصـان حفـاظـت از چشـم تعییـن دلیل اصلی مشکلات بینایی امکان پذیر نیست‌، بلکه تصحیح بسیاری از شرایط موثر بر سلامت بینایی و چشم از طریق جراحی نیز امکان پذیرنیست.
یک کراتومتر روابطی را بین اندازه شیء )O( ، تصویر شیء)I( ، فاصله بین سطح انعکاسی و شیء )d( و شعاع سطح انعکاسی )R( به کار می برد . اگر سه تا از این متغیرها معلوم باشند (یا ثابت باشند) ، چهارمی با استفاده از رابطه dI/O2R= به دست می آید.
روش های مجزایی برای تعیین R وجود دارد   کراتومترهای نوع ژاوال- شیتز اندازه تصویر ثابتی دارند که معمولا در آن ها دو حالت دیده می شود   در حالی که کراتومترهای بوش اند لومب اندازه تصویر ثابت و در عین حال یک حالتی دارند.

کراتومترهای ژاوال- شیتز
کراتومتر ژاوال- شیتز یک دستگاه دو وضعیتی است در آن یک تصویر ثابت با اندازه دو برابر  و اندازه شیء قابل تنظیم برای تعیین شعاع انحنا سطح انعکاسی به کار می رود . برای این منظور از دو مایر روشن استفاده می شود . یکی از آن ها یک چهارگوش قرمز و دیگری به صورت طرحی از یک پلکان سبز رنگ  است که در کناره‌های دستگاه در فاصله ثابتی از چشم تنظیم می‌شوند.
با حرکت دادن مایرها در طول مسیر ریل مانند و تغییر فاصله بین آن دو می توان اندازه تصویر را تنظیم کرد . به واسطه یک منشور ولاستون که باعث می شود هر یک از تصاویر کناری با هم در یک ردیف (سطح) قرار گیرند، تصویر منعکس شده دو برابر می شود. هر نوع حرکتی از چشم می تواند تصویر را به همان بزرگی و راستا جابه جا کند.

کراتومترهای بوش اند لومب
کـراتـومتـر بـوش انـد لـومـب کراتومتری تک حالتی است که بر مبنای تفاسیری از ترکیب‌های دیوپتری می دهد کار می کند . این نوع با کراتومترهای ژاوال- شیتز در این که اندازه شیء ثابت ولی اندازه تصویر متغیر است ، تفاوت دارند . در این کراتومترها پرتوهای منعکس شده از میان صفحه ای با چهار روزنه- که دو تای آن ها برای فوکوس کردن مایرها در فاصله کانونی تلسکوپ دستگاه و دو تای دیگر برای ترکیب منشور دو تایی به کار می روند – عبور می کنند.
ایـن وسیله بر مبنای طراحی های هلمولتز که منشورها در یک ردیف به صورت عمودی و افقی حرکت می کنند پایه گذاری شده است که این خود باعث ایجاد دو تصویر قابل تنظیم یکی در بالا و دیگری در سمت چپ تصویر اصلی می شود  با تنظیم کردن فاصله بین آی پیس و منشور می توان قدرت مؤثر این منشورها را تغییر داد . وقتی که این فاصله کاهش یابد، قدرت مؤثر منشوری نیز کاهش می یابد و این خود باعث کاهش اندازه تصویر در طول مسیر نسبی منشور می شود . حرکت دوباره می تواند تصویر را به حالت اولیه اش نزدیکتر کند. افزایش فاصله میان آی پیس و منشور باعث افزایش قدرت منشوری می شود. چون در هر ستونی که با دیگری تنظیم می شود دو منشور وجود دارد، قدرت در محورهای بزرگ و کوچک می تواند به طور مستقل و بدون تنظیم موقعیت و جهت دستگاه اندازه گیری شود.کراتومترهای بوش اند لومب برای تبدیل اندازه های به دست آمده از سطح قرنیه به مقدار دیوپتری، فرمول عمومی عدسی ها را به کار می برند و n را  ۳۳۵/۱ فرض می کنند. این مقدار فرضی دربردارنده بخشی کوچک ولی در عین حال مهم از قدرت منفی سطح خلفی قرنیه است که این فرمول هم باعث خواندن قدرت انکساری (بر حسب دیوپتر) و هم شعاع انحنا (بر حسب میلیمتر) می شود.
دستگاه آنالیز سیگنال های حیاتی مرتبط با سیستم بینایی
از این دستگاه برای تحریک، ثبت و آنالیز سیگنال های حیاتی مرتبط با سیستم بینایی در انسان و حیوانات استفاده می شود.
این دستگاه قادر به انجام بیش از ۲۰ نوع تست است که بعضی از آن ها عبارتند از:
۱EOG      –
۲Mf ERG      –
۳ISCEV ERG      –
۴Flash   ERG      –
۵Mf VEP      –
۶Flash VEP      –
۷Contrast   Sensitivity      –
۸Dark  adaptometery      –
۹Primetery      –
۱۰ENG  –
تست های این دستگاه با آخرین استاندارد‌‌‌های اعلام شده از سوی ISCEV هماهنگ بوده و به دو صورت کلی الگو )Pattern( یا تحریک )Flash( قابل انجام است. کاربر توانایی تسلط کامل بر کلیه  پارامترهای تست مانند فرکانس و شدت تـحـریـک، فـرکـانـس و انـدازه الگـو و زمـانبنـدی تست را دارد. فیلترهای نرم افزاری، تحلیل های مختلف ریاضی و نمودارهای دو و سه بعدی از مـهـمـتـریـن بـرجـستگی های این دستگاه است. هـمـچـنـین سخت افزارهای جانبی برای تست روی کـودکـان و حـیـوانـات مـوجـود است. این دستگاه از سه قسمت عمده سخت افزاری Reti port، Reti scan و PC تشکیل شده است.دسته بندی : تجهیزات چشم پزشکی
ارسال دیدگاه

تبلیغات
تبلیغات