بیوسنسور ها | دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

تازه ها

» بیوسنسورها » بیوسنسور ها

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۴ - ۱۹:۰۲

بیوسنسور ها

بیوسنسور ها در تشخیص های پزشکی و علوم آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند. در حال حاضر بیوسنسورهای گلوکز از موفق ترین بیوسنسورهای موجود در بازار هستند که به اندازه‌گیری غلظت گلوکز خون می پردازند. در پانکراس بیماران دیابتی به میزان کافی انسولین تولید نمی‌شود. در این گونه موارد برای تنظیم مصرف انسولین، سنجش مداوم میزان گلوکز خون ضروری است. این ابزار به بیماران مبتلا به دیابت کمک می کند تا در طول روز به سنجش سطح گلوکز خون خود پرداخته و در زمان های مورد نیاز انسولین تزریق کنند.‌

بیوسنسور ها

مفاهیم پایه

بیوسنسور از دو کلمه بیو (bio)‌ به معنی زیست و سنسور (sensor)‌ به معنی حسگر تشکیل شده است.

فیزیولوژی

بیوسنسور ها در تشخیص های پزشکی و علوم آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرند. در حال حاضر بیوسنسورهای گلوکز از موفق ترین بیوسنسورهای موجود در بازار هستند که به اندازه‌گیری غلظت گلوکز خون می پردازند. در پانکراس بیماران دیابتی به میزان کافی انسولین تولید نمی‌شود. در این گونه موارد برای تنظیم مصرف انسولین، سنجش مداوم میزان گلوکز خون ضروری است. این ابزار به بیماران مبتلا به دیابت کمک می کند تا در طول روز به سنجش سطح گلوکز خون خود پرداخته و در زمان های مورد نیاز انسولین تزریق کنند.‌

چگونه کار می کند؟

در یک بیوسنسور، عنصر حسگر که به ماده ای بیولوژیکــ پاسخ می دهد ، دارای طبیعت بیولوژیک است. این عنصر باید به نوعی مبدل متصل شود تا یک پاسخ قابل مشاهده با چشم را تولید کند. بیوسنسور به طور کلی به احساس و اندازه گیری مواد شیمیایی خاصی که ممکن است فیزیولوژیک نیز باشد، مربوط می شوند. معمولا این مواد را ) substra زیر لایه) می نامند، در حالی که واژه ی کلی‌تر آن آنالیت است. یک بیوسنسور را می توان به عنوان ابزاری که از تلفیق یک حسگر بیولوژیک متصل به یک  مبدل  حاصل می شود، تعریف کرد. مبدل عمل شناسایی را انجام می دهد،‌آنچه توسط مبدل شناسایی می شود توسط قسمت ردیابی بیولوژیک (بیو رسپتور) جذب می شود و سپس با عبور مجدد از مبدل سیگنال تولید می شود.

عملکرد بیوسنسورها کاملا انتخابی است،‌(به یک مولکول یا آنالیت خاص پاسخ می دهند و از واکنش با سایر مواد جلوگیری می شود.(

قسمت های مختلف بیوسنسور

۱- قسمت ردیابی بیولوژیک (بیو رسپتور: ) این قسمت یکی از مهمترین قسمت های  یک بیوسنسور است.

۲- مبدل (ترانسدیوسر: ) جهت شناسایی از آن استفاده می شود. مبدل،تغییر قابل مشاهده (فیزیکی یا شیمیایی) را به یک پیغام قابل اندازه گیری، که بزرگی آن متناسب با غلظت ماده یا گروهی از مواد مورد سنجش است، تبدیل می کند.  ‌

۳- سیستم خروجی: به منظور تولید سیگنال از آن استفاده می شود.

شکل۱ بلوک دیاگرام یک بیوسنسور را نشان می‌دهد. کاتالیزورهای حیاتی (a)‌، زیر لایه را به فراورده تبدیل می کنند. این واکنش توسط مبدل (b)‌ تعیین می شود که آن را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. خروجی مبدل به وسیله تقویت کننده (c)‌ تقویت می شود و سپس پردازش شده (d)‌ و در نهایت در خروجی (e) نمایش داده می شود.  ‌

طبقه بندی بیوسنسورها

 ‌از نظر ماهیت عملکرد و ساختار بیوشیمیایی و بیولوژیک می توان بیوسنسورها  را به سه دسته کلی تقسیم نمود.

۱- بیوکاتالیتیک (مانند آنزیم ها(

۲- ایمونولوژیک (مانند آنتی بادی ها(

۳- اسید نوکلئیک (مانند (DNA‌

از نظر نوع تبدیلی که انجام می‌دهندنیز به چهار دسته تقسیم می شوند.

۱- مبدل های الکترو شیمیایی

مبدل های الکتروشیمیایی به سه دسته پتانسیومتری  تقسیم می شوند(این روش مبتنی بر اندازه گیری پتانسیل یک پیل در جریان صفر است.این پتانسیل با لگاریتم غلظت ماده مورد سنجش متناسب است، (ولتامتری) یک پتانسیل به پیل اعمال می شود تا اکسایش (یا کاهش) ماده مورد سنجش اتفاق افتد و یک افزایش یا کاهش در جریان پیل ایجاد شود.این روش به آمپرمتری معروف است و رسانایی سنجی  محلول های حاوی یون هادی الکترون هستند.بزرگی این رسانایی در اثر واکنش شیمیایی تغییر می یابد.رابطه بین رسانایی و غلظت به طبیعت واکنش وابسته است.

۲- نوری

روش های مورد استفاده در بیوسنسورهای نوری شامل طیف سنجی جذب، طیف سنجی فلورسانس، طیف سنجی انعکاس داخلی،  پراش نور است.

۳- پیزوالکتریک

این ابزارها مبتنی بر تولید جریان در اثر ارتعاش در یک بلورند. فرکانس ارتعاش توسط جرم جذب شده بر روی سطح تحت تاثیر قرار می گیرد.

۴-  گرمایی یا گرماسنجی

تمام فرایندهای شیمیایی با تولید یا جذب انرژی همراه هستند. این حرارت را می توان با یک ترمیستور حساس اندازه گیری کرد و آن را به میزان واکنش نسبت داددسته بندی : بیوسنسورها
ارسال دیدگاه

سازمان غذا و داروسازمان غذا و داروتبلیغات