آمنیوسنتز

آمنیوسنتز یک تکنیک پزشکى قبل از تولد نوزادمی باشد که در طی آن مقدار کمی از مایع امنیون گرفته می شود و مورد بررسی ژنتیکی قرارمی گیرد. که به وسیله ی آن بسیاری از بیماری های ژنتیکی تشخیص داده میشوند.